Fasilitas

DATA FASILITAS SD MUHAMMADIYAH 10 TIPES
NO
JENIS SARANA
JML
BAIK
RUSAK
DIGUNAKAN
TIDAK DIGUNAKAN
1
Tempat Ibadah/Masjid
1
V
V
2
Ruang UKS
1
V
V
3
Dapur
4
Gudang
1
V
V
5
Kantin
1
V
V
6
Tempat Parkit
1
V
V
7
Pagar Keliling
1
V
V
8
Papan Nama Sekolah
2
V
V
9
Tempat Sampah
4
V
V
10
Kipas Angin
8
6
2
V
11
Kamar Mandi Siswa
12
Kamar Mandi Guru

DATA PERABOT ALAT PERAGA SD MUHAMMADIYAH 10 TIPES
NO
JENIS SARANA
JML
BAIK
RUSAK
DIGUNAKAN
TIDAK DIGUNAKAN
1
KOmputer Siswa
10
V
v
2
KIT IPA Almari
1
V
V
3
KIT IPS
4
Peraga Mata
1
V
5
Peraga Telinga
1
V
V
6
Globe
1
V
V
7
Tata Surya
1
V
V
8
MAtematika
3
V
V
9
Komputer Siswa
10
V
V
10
TV
1
V
V
11
VCD
1
V
V
12
Rangka Tubuh Manusia
1
V
V
13
KIT IPA Kecil
1
V
V
14
Peta Indonesia
3
V
V1. Ruang kelas bersih, jumlah 12 ruang kelas
2. Letak sekolah menyatu dengan masjid At Taufiq milik Muhammadiyah
3. Perpustakaan memadai
4. Tersedia lab. komputer
5. Guru berpendidikan S1
6. Media pembelajaran multimedia,Komputer,TV.Tape dll
7. Daya tampung terbatas,kelas dipegang satu guru : +32 Anak

Update : 03/2015

Tidak ada komentar:

Posting Komentar